Orango A/S forretnings- og handelsbetingelser

Aftalens indhold

Når køber indgår aftale med Orango A/S om serviceydelse, så indeholder denne som udgangspunkt design af website eller webshop, e-mails, CMS adgang, drift og evt. søgemaskineoptimering (SEO) og/eller anden online marketing. Ved kravspecificerede opgaver fremgår typisk ydelsens art, ejerskab og rettigheder af den enkelte kundeaftale.

I forbindelse med serviceydelsen fungerer Orango A/S alene som registrator (formidler) mht. købers erhvervelse af internetdomænet. Køber er underlagt de vilkår, der fastsættes af vedkommende navnemyndighed. Denne myndigheds almindelige betingelser gælder for registreringen. Opkræver navnemyndigheden en vedligeholdelsesafgift, så skal denne afholdes af køber.

Den enkelte kundeaftale har generelt forrang for Orango A/S forretnings- og handelsbetingelser.

Såfremt køber flytter eller de oprindeligt opgivne oplysninger om køber eller dennes firma af anden grund ændres, skal køber straks give Orango A/S skriftlig besked herom.

Design og online marketing

Orango A/S leverer kunden et design udkast eller oplæg til online marketing inden for 20 arbejdsdage fra kundens forudbetaling. Køber skal give sit input til opgaven og levere materiale i form af tekst og billeder hurtigst muligt og senest 5 arbejdsdage efter Orango A/S har anmodet herom. I modsat fald kan Orango A/S udvikle en løsning ud fra kundens nuværende hjemmeside, formodede og/eller aftalte ønsker for at kunne overholde sin leveringsforpligtelse. Køber har pligt til at levere materiale inden for aftalt tid. Ydermere har køber pligt til at stå til rådighed i udviklingsperioden og til generelt at bidrage med et seriøst engagement i arbejdet.

Har køber ikke inden 5 arbejdsdage fra første fremsendelse af layout kontaktet Orango A/S med rettelser og kommentar til det fremsendte layout, kan Orango A/S betragte sitet som godkendt af køber, hvorefter køber faktureres. Har køber rettidigt anmodet om rettelser udføres de forinden løsningen faktureres.

Tekst og billeder

Ved udvikling af nyt website eller webshop lægger Orango A/S indhold ind på sitet enten fra købers gamle website/webshop eller nyt materiale leveret af køber eller tilkøbt af Orango A/S. Orango A/S indsætter ved udvikling af website og webshop indhold i form af tekst og billeder på op til 15 sider. Ved udvikling af webshops indsætter Orango A/S de første 5 produkter. Herudover kan køber selv indsætte resten, såfremt køber ikke ønsker at gøre brug af Orango A/S klippekort ordning med tilkøb af ekstra timer.

Det er købers ansvar at levere tekst, og at oplysningerne er korrekte. Orango A/S skriver ikke tekst til kundens site, med mindre kunden bestiller tekstarbejde mod betaling. Det er ydermere købers ansvar at gennemse og godkende, at det arbejde Orango A/S har udført er udført korrekt.

Fakturering

Når køber har godkendt det grafiske layout, og løsningen er synlig på en testadresse eller internetdomæne, fakturerer Orango A/S for det aftalte i henhold til kontrakten. Det er købers ansvar at Orango A/S kommer i besiddelse af indhold og materiale til løsningen, og forsinkelse kan ikke lægges til hindring for betaling af den faktura Orango A/S fremsender efter godkendelse af det grafiske layout. At køber finder behov for rettelser efter godkendt grafisk layout, kan ikke bruges som grundlag for ikke at betale den fremsendte faktura. Efter godkendelse af design gælder kundens abonnement for support og opdatering.

Abonnementsperiode

Startdato for en abonnementsperiode er fra præsentation af løsning, som kan ses online på en testadresse, eller et internetdomæne. Køber har det overordnede ansvar for at beslutte om sitet skal online, derfor kan dette ikke bruges som argument for ikke at betale abonnement. Orango A/S har månedlige udgifter forbundet med hosting fra sitet befinder sig på Orango A/S server. Abonnementperioder forlænges automatisk med samme periode som det er tegnet for, men mindre aftalen opsiges før ny periode iht. betingelser.

Hosting

Hosting omfatter adgang til at lagre købers data og datafiler på Orango A/S servere samt sikring af den løbende drift og opdatering af sitet. Hosting og drift af Orango A/S produkter leveres af et af branchens førende hosting selskaber, som varetager driften af Orango A/S servere. Serverne har 24/7 overvågning og oppetid på min. 99,7%. Der gemmes 14 dages backup.

For websites dækker hosting almindeligvis serverforbrug på op til 200 MB serverplads og 2 GB trafik. Ønskes mere plads og trafik, eller overskrider køber ovenstående forbrugsgrænse, stiger abonnementet med 25 kr. per 100 MB serverplads og 1GB trafik per måned. For webshops dækker hosting almindeligvis serverforbrug på op til 500 MB serverplads og 5 GB trafik. Ønskes mere plads og trafik, eller overskrider køber ovenstående forbrugsgrænse, stiger abonnementet med 99 kr. per 250 MB serverplads og 2,5 GB trafik per måned.

Support

Orango A/S tilbyder professionel support, hvis køber skulle komme i tvivl om, hvordan produktet anvendes og administreres. Orango A/S yder gratis rådgivning og vejledning til brugen af website og webshop CMS. Kontakt vores support afdeling via e-mail support@orango.dk eller på telefon alle hverdage fra 9.00 til 16.00.

Fri opdatering af tekst og billeder

Orango A/S tilbyder som standard nye kunder abonnement, som dækker gratis opdatering af tekst og billeder. Tilføjelse af nye funktioner, ny grafik, flash, ændring af funktioner, udvikling og ændring af programmering indgår ikke som rettelser.

Klippekort

Køber kan bestille et klippekort til designrettelser, som ikke er dækket af abonnement. Der bruges 1 klip per påbegyndt halve times arbejde. Klippekort kan anvendes til ændringer af design, grafik og billeder samt til tekst og billedopdatering for kunder uden abonnement med fri opdatering. For udvikling og rettelse af programmering gives særskilt tilbud. Et klippekort udløber efter 24 måneder fra indgåelse af klippekortsaftale.

Prisfastsættelse

Alle priser i kunde aftaler er oplyst ekskl. moms. Der kan hvert år tillægges 2-3 % i prisstigning som kompensation for samfundets generelle prisstigninger.

Betaling

Orango A/S fakturerer med 8 dages betalingsbetingelser. Såfremt køber ikke betaler til tiden, fremsender Orango A/S en betalingspåmindelse via mail. Betales der fortsat ikke fremsender Orango A/S rykker med rykkergebyr. Betales der ikke efter 2 rykkere fremsender Orango A/S inkasso varsel. Ved forsinket betaling tilskriver Orango A/S 2% rente pr. påbegyndt måned.
Ved Købers misligehold af betalinger har Orango A/S ret til at opgøre og fakturere den resterende del af en given aftale samt suspendere købers løsninger indtil fuld betaling er sket. En sådan suspendering er ikke grundlag for at køber kan påråbe sig betalings unddragelse. Sagen kan overgå til retslig inkasso såfremt den herefter fortsat ikke betales. Kunden bliver i så fald pålagt inkassoomkostninger og i værste fald sagsomkostninger.

Forskudsbetaling

Orango A/S fakturerer forskudsbetaling inden arbejdet sættes i gang af alle opgaver som sikkerhed for købers engagement og betalingsvillighed. Orango A/S fakturerer 30 % af den samlede aftalesum inkl. første års abonnement. Dog forskudsfaktureres beløb på op til 5.000 kr. fuldt ud. Når betaling er modtaget tager Orango A/S kontakt til kunden og arbejdet igangsættes.

Såfremt køber måtte stå registreret som dårlig betaler, kan Orango A/S annullere kundeaftalen eller kræve en forskudsbetaling på den fulde aftalesum inden arbejdet påbegyndes.

Drift

Orango A/S kan overdrage driften af sine serviceydelser til tredjemand, såfremt dette kan ske på uændrede eller bedre vilkår for køber.

Marketing

Orango A/S forbeholder sig ret til at anvende det udførte arbejde som reference i salgs- og marketing øjemed.

Tavshedspligt

Orango A/S har tavshedspligt omkring købers interne anliggender i form af kunder, budgetter, omsætning o. lign.

Kravspecifikation

Ved større løsninger eller specialudviklet programmering udarbejder Orango A/S en kravspecifikation. Inden Orango A/S anvender tid på at udforme en kravspecifikation, skal der som udgangspunkt indgås en aftale med køber herom. Køber skal acceptere et tilbud på kravspecifikationen, inden arbejdet påbegyndes.

Såfremt køber har indgået aftale med Orango A/S om udviklingen af en kravspecifikation og har betalt for denne, har køber rettighederne til kravspecifikationen, og kan vælge en anden leverandør til slutopgaven end Orango A/S. Såfremt køber ikke har accepteret et tilbud om udvikling af kravspecifikation og har betalt for denne, må køber ikke kopiere kravspecifikationen eller anvende kravspecifikationen uden Orango A/S forudgående accept. Brud på dette kan medføre et krav fra Orango A/S rettet mod køber på anvendt tid for udarbejdelsen af kravspecifikationen.

Rettigheder til design og udvikling

Med mindre andet er aftalt kan køber som udgangspunkt ikke under eller efter endt samarbejde gøre krav på designfiler, programmer, CMS eller online marketing opsætning, som er udviklet af Orango A/S og er stillet til rådighed for køber i abonnementsperioden.

Såfremt køber ønsker designfiler udleveret eller agter at genbruge layout hos anden udbyder efter endt samarbejde med Orango A/S, kan køber erhverve sig retten såfremt køber betaler for det. Prisen for et standard website eller en standard webshop udgør 2.500 kr ex. moms. Filer kan først udleveres når alle aftaler er fuldt betalte til Orango A/S.
Såfremt at kunden flytter sit indehold og / eller design til 3. part har Orango A/S ret til at udstede slutfaktura på samtlige aftaler.

Ved flashudvikling udleveres ikke kildefiler til køber medmindre det fremgår af den enkelte kundeaftale.

Ved aftaler hvor køber selv leverer designfiler, eller ønsker løsningen identisk med allerede eksisterende design, har køber fuld ophavsret til designet.

Produktansvar

Opstår væsentlige fejl og mangler ved Orango A/S ydelser, skal kunden omgående gøre Orango A/S opmærksom på dette via email. Hvis Orango A/S herefter ikke sørger for udbedring indenfor rimelig tid, kan køber hæve aftalen.

Orango A/S kan derudover ikke gøres erstatningsansvarlig for forsinkelse af levering, skader eller gener som Orango A/S produkter direkte eller indirekte måtte forvolde køber eller købers kunder. Orango A/S kan derudover ikke gøres erstatningsansvarlig for fejl og mangler ved tredjepartsprodukter leveret af Orango A/S. Eksempler på tredjepartsprodukter kan være Google Apps og open source systemer såsom WordPress og PrestaShop. Tredjepartsleverandører kan løbende ændre vilkår, betingelser og funktionalitet af sine produkter, og Orango A/S kan ikke drages til ansvar for disse forhold. Orango A/S kan ikke gøres erstatningsansvarlig for oppetider og sikkerhed omkring driften. Orango A/S har ret til at skaffe sig adgang til enhver konto som Orango A/S administrer hvis dette er nødvendigt for at sikre forsat drift af kundens løsning. Orango A/S kan under alle omstændigheder ikke gøres ansvarlig for et større beløb end det som kunden er opkrævet og har betalt i den / de perioder hvor kunden påråber fejl.

Force Majeure

Orango A/S kan ikke drages til ansvar for samfundsmæssige eller katastrofale forhold såsom terror, krig eller naturkatastrofer, der direkte eller indirekte er til skade for købers ydelser. Ydermere kan Orango A/S ikke drages til ansvar for kriminelle handlinger og ulykker, såsom tyveri og brand.

Annullering af aftale

Orango A/S forbeholder sig retten til at annullere aftaler, såfremt det fra Orango A/S side skønnes at den indgåede aftale indeholder væsentlige fejl eller efter en nøjere analyse ikke kan opfyldes til de aftalte priser.

I Orango A/S igangsættes alt arbejde umiddelbart efter, at der er indgået en aftale. Derfor er alle aftaler bindende fra underskriftstidspunktet, medmindre andet fremgår af den enkelte kundeaftale. Køber kan derfor som udgangspunkt ikke annullere en kundeaftale med Orango A/S.

Opsigelse af aftale

Denne bestemmelse gælder for alle abonnementsaftaler. En abonnementsaftale er kendetegnet ved at have defineret service- eller ydelsespris på måneds- kvartals- eller årlig basis. Bestemmelsen gælder typisk for aftaler, hvori der indgår hosting af website eller webshop, løbende support, løbende optimering af online marketing ydelser m.v.

Orango A/S refunderer ikke resterende måneder af en abonnement periodes løbetid, såfremt køber ønsker at opsige inden periodens ophør. Aftalen er fortløbende, og køber skal opsige samarbejdet senest 3 måneder inden ny periodes start. Orango A/S fakturerer automatisk for ny webperiode i måneden op til en ny abonnementsperiodes start. Orango A/S kan til enhver tid vælge at fastholde købet, såfremt køber ikke har opsagt rettidigt.

Opsigelser skal fremsendes på skrift til Orango A/S enten ved brev eller rekommanderet brev. Orango A/S fremsender herefter kvittering for opsigelsen. Orango A/S forbeholder sig retten til at slette alt kundens materiale 30 dage efter udløb af en abonnementsperiode. Det er købers eget ansvar at anmode om at få udleveret designs og data i tide, såfremt køber vil gøre brug af disse ting.

Orango A/S kan opsige en aftale med øjeblikkelig virkning og nægte at færdigudvikle et produkt, såfremt den indgåede aftale er til skade for Orango A/S økonomi, omdømme/ry eller position på markedet. Kunden er i så fald ikke forpligtet til at betale for ydelsen.

Orango A/S kan afbryde samarbejdet med øjeblikkelig virkning, såfremt køber anvender hjemmesiden til markedsføring af ulovlig virksomhed såsom børneporno, racistisk propaganda, kriminelle organisationer, terrorisme og fundamentalistiske religiøse budskaber. Orango A/S forholder sig i alle sammenhænge upartisk, men køber er forpligtet til at overholde dansk lovgivning og regler for markedsføring på internettet.

Lovvalg og værneting

Eventuelle tvister og uoverensstemmelser skal afgøres ved de almindelige danske domstole i København.

Varsling af aftaleændringer

Orango A/S kan ændre indgåede aftaler med et varsel på tre måneder. Køber kan i givet fald skriftligt opsige aftalen til ikrafttrædelsen af de nye aftalevilkår. Købers opsigelse skal i så fald være afgivet senest 14 dage før ikrafttrædelsen af de nye aftalevilkår.